Privātuma politika

 

Sia A.F.P.Latvia reģ.numurs 40003803970, adrese Rīga.Maskavas iela 450N-8 (turpmāk – “A.F.P.Latvia” ) ir licencēts  Kredītu starpnieks, kas kā apstrādātājs kreditoru vārdā vai uzdevumā piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos, kā arī kā patstāvīgs pārzinis veic personu datu apstrādi, piemēram, sūtot komerciālus paziņojumus, uzturot un uzlabojot interneta vietnes darbību, plānojot un analizējot savas biznesu, sniedzot informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

 

Veicot personas datu apstrādi A.F.P.Latvia ievērojam Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, kā arī Kreditoru norādījumus, kuru vārdā vai uzdevumā apstrādājam personu datus. Rūpējoties par Jūsu privātumu “A.F.P.Latvia” apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). 

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tajā skaitā informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, personas datu uzglabāšanas termiņiem, apstrādes juridiskiem pamatiem, kā arī citu informāciju, kāda mums ir jāsniedz Jums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī “A.F.P.Latvia” biroja apmeklētājiem, darbiniekiem, sadarbības pārstāvju kontaktpersonām. 

 

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: 

 • identifikācijas datus, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, u.c.
 • profesionālos datus, piemēram, informācija par Jūsu izglītību, profesiju vai nodarbošanos;
 • finanšu datus, piemēram, ienākumus apliecinošie dokumenti, īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti, informāciju par saistībām;
 • datus par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, datus, ko Jūs kā juridiskas personas pārstāvis esat iesniedzis vai saņēmis veicot darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā;
 • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ģimenes datus, piemēram, informāciju par Jūsu ģimenes locekļiem;
 • datus, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, ko mēs saņemam no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas iestādēm, Valsts ieņēmuma dienesta, tiesām u.c.;
 • attēlus un citus personu datus, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā.

 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek iesniegti personas dati (mūsu tīmekļa vietnē, papīra formātā vai telefoniski) un kādās mūsu sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • Starpniecības pakalpojumu sniegšanai, kas sevī ietver Jūsu personas datu apstrādi klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/ uzturēšanai, pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai, pakalpojuma lietošanas veicināšanai, klientu apkalpošanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai, krāpšanas gadījumu novēršanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei; parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • sūtot komerciālus paziņojumus;
 • Mūsu biznesa plānošanai un analītikai, tajā skaitā Mūsu statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, datu kvalitātes nodrošināšanai, atskaišu sagatavošanai u.tml.;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • savu un trešo personu īpašuma aizsardzībai, personu drošībai, iespējamo likumpārkāpumu fiksēšanai un novēršanai.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, balstoties uz vienu no sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu mums saistošos tiesību aktos noteiktu pienākumu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no starp Jums un “A.F.P.Latvia” pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma izrietošas Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta piekrišanu.

“A.F.P.Latvia” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • komercdarbības veikšana;
 • Jūsu identitātes pārbaude piedaloties sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos;
 • Jūsu pieteikumu kredītlīgumu noslēgšanai un iesniegumu par pakalpojumu sniegšanu nosūtīšana Sadarbības partneriem – Kreditoriem un saglabāšana, citu pieteikumu un iesniegumu, piezīmju par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, interneta vietnēs apstrāde un saglabāšana;
 • Mūsu tīmekļa vietnes analīze, izstrādājot un ieviešot tās uzlabojumus;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitātes analīze;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
 • tiesību izmantošana vēršoties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • savu un trešo personu īpašuma aizsardzībai, personu drošībai, iespējamo likumpārkāpumu fiksēšanai un novēršanai.

 

Personas datu apstrāde un aizsardzība, glabāšanas ilgums

Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un “A.F.P.Latvia” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā “A.F.P.Latvia” vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, personas dati tiek dzēsti.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu personas datus vai jebkuru citu, pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu, informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar trešo personu noslēgtā līguma ietvaros, lai “A.F.P.Latvia” veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu pienākumu;
 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām personām pēc viņu pieprasījuma (piemēram, tiesībsargājošām iestādēm u.c.) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, ja mēs vēršamies tiesā vai citās valsts institūcijās pret Jums kā pret personu, kura ir aizskārusi šīs “A.F.P.Latvia” likumīgās intereses;
 • ja ir saņemta Jūsu skaidra un nepārprotama piekrišana;

 

Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības 

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi, piemēram, pieprasīt lai A.F.P.Latvia veiktu Jūsu personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz A.F.P.Latvia likumīgajām (leģitīmajām) interesēm) un tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no A.F.P.Latvia pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jūsu iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, (http://www.dvi.gov.lv). juridiskā adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV- 1011, tālruņa numurs: +371 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv 

 

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Jūs varat dot savu piekrišanu tādai personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai). Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kura tiek veikta, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

   

Citi noteikumi

Mums ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums tā aktuālo versiju, ievietojot to Mūsu interneta vietnē: http://jusunauda.lv Šī privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

A.F.P.Latvia Reģ. Nr.: 40003803970, adrese: Maskavas iela 450, Rīga, LV-1063, tālruņa numurs: 27598047, e-pasta adrese: afp@inbox.lv